ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
ชื่ออาจารย์ : นางกนกพร มุงเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2562,13:48  อ่าน 465 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง
ชื่ออาจารย์ : นายเชษฐา ธีสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2561,08:48  อ่าน 739 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริชาติ ม่านมูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2561,20:54  อ่าน 1089 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สุขภาพและการดำเนินชีวิต รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1 รหัสวิชา พ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายวิพล กันทะสอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2558,11:40  อ่าน 1413 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธี KWL Plus เรื่อง Kamphaeng Phet is My Home สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายรุ้ง เมืองวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2557,08:57  อ่าน 1924 ครั้ง
รายละเอียด..