ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
ชื่ออาจารย์ : นายหาญ หงษ์ยนต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2559,20:38  อ่าน 393 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สุขภาพและการดำเนินชีวิต รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1 รหัสวิชา พ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายวิพล กันทะสอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2558,11:40  อ่าน 667 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ด้วยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นายวิฑูรย์ พานชัย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2558,16:44  อ่าน 799 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธี KWL Plus เรื่อง Kamphaeng Phet is My Home สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายรุ้ง เมืองวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2557,08:57  อ่าน 1115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางนันทวัน หงสไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2557,08:53  อ่าน 951 ครั้ง
รายละเอียด..