ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
ชื่ออาจารย์ : นางกนกพร มุงเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2562,13:48  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง
ชื่ออาจารย์ : นายเชษฐา ธีสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2561,08:48  อ่าน 479 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริชาติ ม่านมูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2561,20:54  อ่าน 582 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สุขภาพและการดำเนินชีวิต รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1 รหัสวิชา พ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายวิพล กันทะสอน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2558,11:40  อ่าน 1110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ด้วยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นายวิฑูรย์ พานชัย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2558,16:44  อ่าน 1162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธี KWL Plus เรื่อง Kamphaeng Phet is My Home สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายรุ้ง เมืองวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2557,08:57  อ่าน 1678 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางนันทวัน หงสไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2557,08:53  อ่าน 1280 ครั้ง
รายละเอียด..