เจ้าหน้าที่

นางอุไรพร เสรีรัฐ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายสันติ สุธรรมา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวรุ่งนภา อุตสาทา
เจ้าหน้าที่ธุรการ(วิชาการ)