กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกุสุมา ศรีสำโรง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมะลิ เขียวสวาท
ครู คศ.3

นายวิรัตน์ น้อยม่วง
ครู คศ.3

นางอารี พินิจชัย
ครู คศ.3

นางสุทิน แสงแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวเนตรคนางค์ โสภณ
ครู คศ.2

นางสาวมณธิชา วงษ์น้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสายชล หวังพิทักษ์วงศ์
พนักงานราชการ