กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนันทวัน จิตตางกูร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุทิน แสงแก้ว
ครู คศ.3

นางมะลิ เขียวสวาท
ครู คศ.3

นายวิรัตน์ น้อยม่วง
ครู คศ.3

นางอารี พินิจชัย
ครู คศ.3

นายกฤษฏิพงศ์ ขุนภักดี
ครู คศ.3

นางสาวสุดาพร เจนจบ
ครูผู้ช่วย

นางกุสุมา ศรีสำโรง
ครูผู้ช่วย

นายประมนต์ ปะนะตัง

นางสาววราภรณ์ ถาวร