กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุทิน แสงแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางมะลิ เขียวสวาท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวิรัตน์ น้อยม่วง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางอารี พินิจชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายกฤษฏิพงศ์ ขุนภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุดาพร เจนจบ
ครูผู้ช่วย

นางกุสุมา ศรีสำโรง
ครูผู้ช่วย

นายประมนต์ ปะนะตัง