กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุทิน แสงแก้ว
ครู คศ.3

นางมะลิ เขียวสวาท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายวิรัตน์ น้อยม่วง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นางอารี พินิจชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายกฤษฏิพงศ์ ขุนภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวสุดาพร เจนจบ
ครูผู้ช่วย

นางกุสุมา ศรีสำโรง
ครูผู้ช่วย

นายประมนต์ ปะนะตัง