คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิมลวชิรคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุนทรธรรมรักขิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรพัฒน์ พิลึก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริชัย เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายยรรยง นิยมชน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางนวรัตน์ ทศรฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ทะณูชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายฐานันดร อิสระบัณฑิตกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางจำปี ซาเวียง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพัตรา แสนยากร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ สมนึก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเสมียน สุขอู๊ด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายหาญ หงษ์ยนต์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ