กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวจนะ แพ่งสภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางดารณี กัลป์ธนวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นายพินิช นุชสวาท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0