กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวจนะ แพ่งสภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางดารณี กัลป์ธนวงศ์
ครู คศ.2

นายพินิช นุชสวาท
ครู คศ.3

นางณัฐธยาน์ บุตโรบล
ครู คศ.1