กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวจนะ แพ่งสภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น

นางดารณี กัลป์ธนวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นายพินิช นุชสวาท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5