คณะผู้บริหาร

ดร.มานิตย์ นาคเมือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี บุญเพชร ด้วงมูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา