กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกชกร ศรีวิชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางจินตนา มีล้นศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายวิทวัส แสงแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายฉัตรชัย สุขุม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจิตราภรณ์ สามชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

ว่าที่ ร.ต.หญิงเพียงฤทัย เพิ่มผล
ครู คศ.2

นายอดิศักดิ์ เงินมาก
ครูผู้ช่วย

นายนวพงษ์ เรืองรุ่ง
ครูผู้ช่วย