กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายฉัตรชัย สุขุม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจินตนา มีล้นศักดิ์
ครู คศ.3

นายวิทวัส แสงแก้ว
ครู คศ.3

นางกชกร ศรีวิชัย
ครู คศ.3

นางสาวจิตราภรณ์ สามชัย
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.หญิงเพียงฤทัย เพิ่มผล
ครู คศ.2

นายนวพงษ์ เรืองรุ่ง
ครู คศ.1

นายสุนทร ชตาเริกษ์
ครู คศ.3