กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกชกร ศรีวิชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจินตนา มีล้นศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายวิทวัส แสงแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายฉัตรชัย สุขุม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวจิตราภรณ์ สามชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

ว่าที่ ร.ต.หญิงเพียงฤทัย เพิ่มผล
ครู คศ.2

นายอดิศักดิ์ เงินมาก
ครูผู้ช่วย

นายนวพงษ์ เรืองรุ่ง
ครูผู้ช่วย