กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกชกร ศรีวิชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจินตนา มีล้นศักดิ์
ครู คศ.3

นายวิทวัส แสงแก้ว
ครู คศ.3

นายฉัตรชัย สุขุม
ครู คศ.2

นางสาวจิตราภรณ์ สามชัย
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิงเพียงฤทัย เพิ่มผล
ครู คศ.2

นายอดิศักดิ์ เงินมาก
ครูผู้ช่วย

นายนวพงษ์ เรืองรุ่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุจิตรา สนสุด