กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นาวสาวน้ำหวาน เพชรบูรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจันทร์เพ็ญ น้อยม่วง
ครู คศ.3

นางวัชรี จุฬพันธ์ทอง
ครู คศ.3

นางอริสรา แสนแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวพิชญาอร สังวรกาญจน์
ครู คศ.1

นางสาวปุณธิชา มาเนตร
ครู คศ.1

นายวรายุทธ จันทร์ต้น

นายวัชระ ศรีสุพัฒนะกุล

นายรัฐศักดิ์ ผ่องจิต
ครูผู้ช่วย

นายสุเมธ อยู่แก้ว
ครูผู้ช่วย