กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจันทร์เพ็ญ น้อยม่วง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางอริสรา แสนแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพิชญาอร สังวรกาญจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวปุณธิชา มาเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายวรายุทธ จันทร์ต้น

นายวัชระ ศรีสุพัฒนะกุล

นายรัฐศักดิ์ ผ่องจิต
ครูผู้ช่วย

นายสุเมธ อยู่แก้ว
ครูผู้ช่วย