กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพิชญาอร สังวรกาญจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายรัฐศักดิ์ ผ่องจิต
ครู คศ.1

นายสุรศักดิ์ สุขประกอบ
ครูผู้ช่วย

นายเสถียร มัทวรัตน์
ครูดูแลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง