กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจันทร์เพ็ญ น้อยม่วง
ครู คศ.3

นางอริสรา แสนแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวพิชญาอร สังวรกาญจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวปุณธิชา มาเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายวรายุทธ จันทร์ต้น

นายวัชระ ศรีสุพัฒนะกุล

นายรัฐศักดิ์ ผ่องจิต
ครูผู้ช่วย

นายสุเมธ อยู่แก้ว
ครูผู้ช่วย