กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเกสร ชตาเริกษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชลชินี แพทย์วงศ์
ครู คศ.3

นางอารดา อินทรมงคล
ครู คศ.2

นางเพชรรุ้ง ทองอิ่ม
ครู คศ.3

นางสาวสายรุ้ง เมืองวงษ์
ครู คศ.3

นางธมลวรรณ วันบรรเจิด
ครู คศ.3

นางสาวเสาวนีย์ สอนแหยม
ครู คศ.1

นางสาววริศรา วัดพ่วงแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาววิรากร กนกสิงห์
ครูผู้ช่วย

นายภิธาร คำสีทา
ครู คศ.1