กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเกสร ชตาเริกษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางชลชินี แพทย์วงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางเพชรรุ้ง ทองอิ่ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสายรุ้ง เมืองวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางธมลวรรณ วันบรรเจิด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวเสาวนีย์ สอนแหยม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาววริศรา วัดพ่วงแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาววิรากร กนกสิงห์
ครูผู้ช่วย

นายภิธาร คำสีทา
ครู คศ.1

นางสาวศิริรัตน์ ชูจิ๋ว
ครูอัตราจ้างภาษาจีน