กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางอำพันธ์ รอบุญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอาทิตยา หลับภา
ครู คศ.1