กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวรรณา พิลึก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุมาลี แสงแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวโสภา จิตตวิไลย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายเชษฐา ธีสา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพรทิพย์ ศรีภูธร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายธเนศร์ เกษวิริยะการณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางกนกพร มุงเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุชาดา แย้มเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริชาติ ม่านมูล
ครู คศ.3

นางสาวอุสา เรืองวุฒิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตศรา โงนรี
ครู คศ.2