กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวรรณา พิลึก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุมาลี แสงแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวโสภา จิตตวิไลย
ครู คศ.3

นางสาวปาริชาติ ม่านมูล
ครู คศ.3

นางสาวนิตศรา โงนรี
ครู คศ.3

นายเชษฐา ธีสา
ครู คศ.3

นายธเนศร์ เกษวิริยะการณ์
ครู คศ.3

นางสาวพรทิพย์ ศรีภูธร
ครู คศ.2

นางกนกพร มุงเมือง
ครู คศ.2

นางสาวอุษา เรืองวุฒิ
ครู คศ.1

นางสาวสุชาดา แย้มเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวอมรพรรณ ดาทอง
ครูผู้ช่วย