กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวรรณา พิลึก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุมาลี แสงแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวโสภา จิตตวิไลย
ครู คศ.3

นายเชษฐา ธีสา
ครู คศ.2

นางสาวพรทิพย์ ศรีภูธร
ครู คศ.2

นายธเนศร์ เกษวิริยะการณ์
ครู คศ.2

นางสาวกนกพร อุ่นเป็นนิจ
ครู คศ.1

นางสาวสุชาดา แย้มเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริชาติ ม่านมูล
ครู คศ.2

นางสาวอุสา เรืองวุฒิ
ครูผู้ช่วย