กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางทิพย์พาที วิชาพร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายวิพล กันทะสอน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายอธิวัฒน์ โพธิ์จันทร์
ครูผู้ช่วย

นายยงยุทธ แจ่มหม้อ
ครูผู้ช่วย