กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางทิพย์พาที วิชาพร
ครู คศ.3

นางอิสริยาภรณ์ ทะณูชัย
ครู คศ.3

นายสมพงษ์ ทะณูชัย
ครู คศ.3

นายฉัตรพงษ์ วิไลมงคล
ครู คศ.2

นายวิพล กันทะสอน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอธิวัฒน์ โพธิ์จันทร์
ครูผู้ช่วย