กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางทิพย์พาที วิชาพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิพล กันทะสอน
ครู คศ.3

นายอธิวัฒน์ โพธิ์จันทร์
ครู คศ.1

นายยงยุทธ แจ่มหม้อ
ครู คศ.1

นางสาวนงนุช อินทร์เรืองศร
ครูผู้ช่วย

นายกฤษฏิพงศ์ ขุนภักดี
ครู คศ.3