กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนิสิตา ขำศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิชาญ เขียวสวาท
ครู คศ.3

นางอริสรา แสนแก้ว
ครู คศ.3

นางจันทร์เพ็ญ น้อยม่วง
ครู คศ.3

นางจุฑาลักษณ์ ขุนภักดี
ครู คศ.3

นางสาวจุฑาทิพย์ คำตีด
ครู คศ.3

นางสาวปุณธิชา มาเนตร
ครู คศ.2

นายวรายุทธ จันทร์ต้น

นางสาวกานดา ทากรม
ครู คศ.2

นายวัชระ ศรีสุพัฒนะกุล

นายไพบูลย์ ธนูชัย
ครู คศ.3

นางสาวรัตนาภรณ์ โยทะพงษ์
ครู คศ.1

นางนิภาพร กาญจนะ
ครู คศ.2

นายสุเมธ อยู่แก้ว
ครู คศ.1

นางนุชนาท สิงหา
ครู คศ.3

นางรังษินี แก้วคง
ครู คศ.2

นางสาววราพรรณ สุกมาก
ครู คศ.1

นายสุริยัน เชื้อบุญมี
ครู คศ.1

นางสาวเอื้อมดาว แก้วเทพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญลักษณ์ ก้อนปัญญา
ครูผู้ช่วย

นางชนชนก เขียวมงคล
ครู คศ.2