กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนุชนาท สิงหา
ครู คศ.3

นายวิชาญ เขียวสวาท
ครู คศ.3

นายคารมย์ แสนแก้ว
ครู คศ.3

นางจุฑาลักษณ์ ขุนภักดี
ครู คศ.3

นางสาวจุฑาทิพย์ คำตีด
ครู คศ.2

นางสาวกานดา ทากรม
ครู คศ.1

นางนันทวัน หงสไกร
ครู คศ.3

นายไพบูลย์ ธนูชัย
ครู คศ.3

นางสาวรัตนาภรณ์ โยทะพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางนิภาพร กาญจนะ
ครู คศ.2

นางสาวนิสิตา ขำศิริ
ครู คศ.3

นางรังษินี แก้วคง
ครู คศ.2