กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนุชนาท สิงหา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายวิชาญ เขียวสวาท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางจุฑาลักษณ์ ขุนภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจุฑาทิพย์ คำตีด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกานดา ทากรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายไพบูลย์ ธนูชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวรัตนาภรณ์ โยทะพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางนิภาพร กาญจนะ
ครู คศ.2

นางสาวนิสิตา ขำศิริ
ครู คศ.3

นางรังษินี แก้วคง
ครู คศ.2

นางสาววราพรรณ สุกมาก
ครูผู้ช่วย