ลูกจ้าง

นายวีระ กระต่ายเทศ
ช่างไม้ 4

นายมณฑล นิยม
ช่างสี 3

นายพัฒนพงษ์ พูนผล
ช่างไม้ 3

นายเสมอ มะแม้น
พนักงานสถานที่ 2

นายรัตนพล พัฒนะชัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย