กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สื่อการสอน
- สื่อภาษาอังกฤษ (อ.ชนชินี)