กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สื่อการสอน
- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (อ.รังษินี   แก้วคง)