กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สื่อการสอน
- การทำงานของระบบผิวหนัง (อ.วิพล กันทะสอน)