ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน (อ่าน 12) 03 มี.ค. 66
ใบสมัครสอบ pre SMT (อ่าน 267) 16 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เรื่องการขายทอดตลาดบ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรงและอาคารเรียนชั่วคราว (อ่าน 922) 10 ม.ค. 65
ประกาศราชกิจจานุเบกษา รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญจักรพรรดิมาลา (อ่าน 630) 02 พ.ย. 64
เอกสารแสดงความประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer (อ่าน 2551) 28 ก.ย. 64
เอกสารคัดกรอง โควิด (อ่าน 1646) 12 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการนักเรียนห้องพยาบาล (อ่าน 1049) 27 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานวิชาการ (อ่าน 1077) 27 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานบริหารทั่วไป (อ่าน 871) 27 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานดูแลความสะอาด (อ่าน 1111) 27 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการในกลุ่มบริหารงานวิชาการ (อ่าน 1277) 23 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการในกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป (อ่าน 924) 23 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 695) 23 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการนักเรียนห้องพยาบาล (อ่าน 752) 23 พ.ค. 64
เอกสารรับรองเพื่อประกอบการเข้าสอบชั้น ม.1และ ม.4 (อ่าน 1826) 14 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครแม่บ้าน (อ่าน 667) 03 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล (อ่าน 897) 03 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารทั่วไป (อ่าน 680) 03 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิชาการ (อ่าน 721) 03 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน และกำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 464) 01 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 414) 01 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 440) 01 พ.ค. 64
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 622) 23 มี.ค. 64
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 790) 23 มี.ค. 64
ใบสมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1958) 16 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 608) 25 ก.พ. 64
ประกาศประกาศโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั (อ่าน 498) 01 ก.พ. 64
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่ (อ่าน 902) 22 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ (อ่าน 489) 22 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูคนไทย)ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาจีน (อ่าน 808) 05 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ สอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 708) 04 ม.ค. 64
เปลี่ยนแปลงการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1010) 10 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว (อ่าน 835) 01 พ.ค. 63
ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2025) 01 พ.ค. 63
ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1462) 01 พ.ค. 63
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารเรียน 324 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียน (อ่าน 815) 23 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง สำ (อ่าน 751) 17 เม.ย. 63
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับการ (อ่าน 1064) 09 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ E-SMART ชั้น ม.1 (อ่าน 1046) 10 มี.ค. 63
รายชื่อู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ E-SMART ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 933) 02 มี.ค. 63
รายชื่อู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ E-SMART ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 800) 02 มี.ค. 63
ใบสมัครเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1477) 21 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 890) 11 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 738) 11 ก.พ. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 899) 13 พ.ย. 62
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบส้มภาษณ์/ทดสอบความสามารถ ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 658) 11 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 1190) 01 พ.ย. 62
ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 665) 14 ต.ค. 62
ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษ E-SMART ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 825) 14 ต.ค. 62
ประกาศโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (อ่าน 792) 26 ก.ค. 62