ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง26 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 สอบปลายภาค ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556
ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิชาการ
05 มี.ค. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 สอบปลายภาค ชั้น ม.1,2,4,5 ปีการศึกษา 2556
ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วิชาการ
24 ธ.ค. 57 ถึง 26 ธ.ค. 57 กีฬาสี "ราษฎร์รังสรรค์เกมส์"
31 ธ.ค. 57 วันสิ้นปี
01 ม.ค. 58 วันขึ้นปีใหม่
02 ม.ค. 58 วันหยุดชดเชยปีใหม่
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557
07 ก.พ. 58 ถึง 08 ก.พ. 58 สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557
24 ก.พ. 58 ถึง 26 ก.พ. 58 สอบปลายภาค ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2557
04 ก.ค. 58 ทอดผ้าป่าเครือข่ายผู้ปกครอง
28 ก.ค. 58 รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ
14 ธ.ค. 58 ถึง 16 ธ.ค. 58 กีฬาภายใน "ราษฎร์รังสรรค์เกมส์"
28 ม.ค. 59 ถึง 30 ม.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 วันที่ 28 ม.ค.59
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 วันที่ 28-29 ม.ค.59
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 วันที่ 28-30 ม.ค.59

06 ก.พ. 59 ถึง 07 ก.พ. 59 สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558